Инструменти за цифрово предприемачество и подкрепа за жени предприемачи

Прототип на учебен план

 

Home | Forward

Digital entrepreneurship tools and support for women entrepreneurs | Tools für digitales Unternehmertum und Unterstützung für Unternehmerinnen | Инструменти за цифрово предприемачество и подкрепа за жени предприемачи | Alati za digitalno poduzetništvo i podrška poduzetnicama | Ψηφιακά εργαλεία επιχειρηματικότητας και υποστήριξη για γυναίκες επιχειρηματίες | Strumenti di imprenditorialità digitale e sostegno alle donne imprenditrici | Digitālās uzņēmējdarbības rīki un atbalsts sievietēm uzņēmējām | Інструменти цифрового підприємництва та підтримка жінок-підприємців

 Home
Партньори
Срещи по проекта
Интелектуални продукти
Кръгла маса
Събития
Контакт

 

 

Съфинансиран от програма "Еразъм+" на Европейския съюз

 

 

 

| EU | AT | HR | GR | IT | LV | UA |

Прототип на учебен план

Заглавие

Актуалност

Потенциални организатори и партньори в прилагането на учебния план

Целева аудитория, обхват и динамика на изпълнението на учебния план

Резултати от обучението

Методи и инструменти за преподаване

Оценка на участниците в програмата

Съдържание на учебния план


Заглавие

Предложено заглавие на учебния план, насочен към експерти по цифровизация:

DIGI Women - инструментариум за обучители

Партньорите на DIGI-WOMEN също така идентифицираха възможни заглавия за обученията по дигитализация, насочени към жените предприемачи (могат да бъдат коригирани при превод на местни езици):

 • WOMEN IN ACTION! HOW TO IMPROVE THE BUSINESS THANKS TO ICT TOOLS

 •  A new approach of women entrepreneurs to achieve digital transformation

 •   Succeed by digitalizing your business!

 • Accelerated Digitalisation Venturing Aimed to New Creative Economy (ADVANCE)

 •  Learning Experience Targeted at Special Groups of Digital Women Entrepreneurs - LET'S GO Digi (WE)

 • Women Entrepreneurs Go Digital (We Go Digi)

 • New Entrepreneurs Women - Digital Tools for Applicable Learning (NEW DIGITALS)

 • DigiWomen Training Modules - DIGTM or DiWoTM

 •  DIGI women: Digital Competences for Business Women

 • Acquiring Digital Value Aimed to New Competitive Enterprise (ADVANCE).

Връщане в началото

Актуалност

Целта на учебния план е да се обучат експерти по дигитализация, които да могат да помогнат на жените предприемачи в затруднения да повишат конкурентоспособността и устойчивостта на своя бизнес чрез въвеждане на дигитални инструменти. Пандемията на COVID-19 потвърди факта, че дигиталната трансформация вече не се превръща в опция, а в необходимост. По същество кризата засили зависимостта на малкия бизнес от технологиите и показа значението на дигитализацията. Колкото по-зрял е даден бизнес, толкова по-бързо той се адаптира към пазарните промени и увеличава приходите си. Понастоящем във всички партньорски държави на DIGI-WOMEN бяха идентифицирани само няколко примера за курсове за обучение със специфично съдържание за жени предприемачи.

Важността за разработването на учебния план се доказва и с констатациите на проучванията на вторични и първични източници, проведени в 7-те страни партньори, които показват следното:
 •  Дигитализацията може да направи предприемачите по-конкурентоспособни и да увеличи броя на клиентите,
  доходите и печалбата;

 • Недостатъчното представителство на жените на ИТ работни места свидетелства за по-ниско ниво на ИТ грамотност на жените в сравнение
  с мъжете;

 • Ниско ниво на дигитализация на малкия бизнес като цяло (каквото се наблюдава в Гърция, България, Хърватия, Латвия);

 •  Увеличение на броя на жените предприемачи, но те все още работят най-вече в микробизнес сегмента. Дигитализацията може да стимулира
  по-нататъшен растеж;

 •  Повечето обучения по дигитализация са насочени към висококвалифицирани служители на големи компании;

 • Наличните курсове за обучение често предоставят специфични продуктови насоки, но пренебрегват конкретните нужди на предприятията
  в зависимост от техния размер, индустриален сектор и използвани технологии;

 • По-малките предприятия са изправени пред бариери при внедряването на ИКТ (по-малък капацитет за усвояване).
Връщане в началото

Потенциални организатори и партньори в прилагането на учебния план

Систематичният учебен план за обучение по дигитализация на бизнеси, създадени и управлявани от жени предприемачи, може да се използва от различни организации за обучение – публични, частни и такива с нестопанска цел, които могат да привлекат експерти със съответни знания и умения. Съществен елемент, който ще определи интереса към такъв учебен план, е моделът, който ще покрие разходите по неговото реализиране предвид ограничените финансови ресурси на целевата група - жени предприемачи, които изпитват трудности в бизнеса си.

Ако е необходимо, програмата планът може да бъде реализиран изключително онлайн, което значително ще намали разходите. Използването на учебния план на пазарен принцип също е възможно, но така той ще достигне само до жени предприемачи, които могат да отделят необходимите средства.

Важна роля за популяризирането на учебния план могат да играят сдруженията на жени предприемачи (като SEGE в Гърция, жени-основателки в Австрия или Международна мрежа от бизнес жени в Хърватия), организации на работодателите (като Бизнес камари в Гърция, Търговска камара в Италия или Хърватска асоциация на работодателите в Хърватия), университети, обществени организации (като публичните библиотеки, които могат да осигурят достъп до онлайн обучения в Латвия) и организации, специализирани в обучение по икономически и управленски въпроси.

За жените предприемачи, които нямат необходимите ресурси, е добре да се предложат алтернативни и достъпни начини за по-нататъшно усъвършенстване на уменията за дигитализиране на бизнеса им с ограничен или нулев бюджет (например чрез участие в обучение, консултиране и наставничество, предоставено от различни целеви програми за безвъзмездна помощ, изпълнявани от организации на жени предприемачи или други заинтересовани страни).

Учебният план може да се използва и от консултанти и обучители – като допълнително ноу-хау за работа с жени предприемачи като целева група.
Връщане в началото

Целева аудитория, обхват и динамика на изпълнението на учебния план

Целева аудитория за изпълнението на учебния план са експерти по дигитализация (работещи на свободна практика, предприемачи, работещи за големи кооперации или организации или студенти – млади експерти, които могат да бъдат обучени с помощта на учебния план и да получат по този начин реален практически опит чрез подпомагане на жени предприемачи, под надзора на техните преподаватели), докато крайните бенефициенти са жени предприемачи, чийто бизнес е изправен пред трудности.

Прегледът на съществуващите специализирани консултантски и обучителни услуги за дигитализация на бизнеса, проведен във всичките 7 партньорски държави, предоставя силна подкрепа за следващите препоръки при изпълнението на учебния план:

 • Групите не трябва да се състоят от повече от 20 участници в случай на обучения за експерти по цифровизация и 12 участници при обучения за жени предприемачи (поради ръководството стъпка по стъпка)

 • Динамиката на изпълнение на учебния план би зависела от наличните ресурси, но се препоръчва обученията въз основа на този учебен план да се провеждат няколко пъти годишно.

Връщане в началото

Резултати от обучението

След завършване на програмата, базирана на този учебен план, обучителите ще разбират обстоятелствата за правене на бизнес и нуждите на жените предприемачи със затруднения и ще адаптират услугите си към тези рамкови условия. Те също така ще могат да приспособяват методите и инструментите, които използват, според специфичните нужди на жените предприемачи. Ще придобият знания и умения относно идентифицирането на практическите нужди за дигитализация на основните функции в управлението на микропредприятия.

След завършване на програмата експертите по дигитализация ще бъдат наясно с:

 • предизвикателства и специфичните нужди на жените предприемачи, изправени пред бизнес трудности

 • адекватните методи за предаване на знания на целевата група жените предприемачи, изправени пред бизнес трудности

 • техниките за мотивиране на жени предприемачи да постигнат целите си

 • подходящите мерки в областта на дигитализацията, които жените предприемачи (при трудни обстоятелства) могат да прилагат, за да постигнат по-голям успех в бизнеса.

Общи компетенции, знания и умения след завършване на програмата:

 • Способност за използване на знания в практически ситуации

 • Способност за прилагане на педагогически методи на преподаване за жени предприемачи като аудитория

 • Разбиране на спецификата на бизнес моделите и управленските подходи, характерни за ръководените от жени микро и малки предприятия

 • Използване на онлайн инструменти и методи за целите и по време на обучението, като игрови техники, хакатон и др.

 • Развиване на педагогически умения и капацитет за работа с хора с ниско ниво на ИТ грамотност.

Общи компетенции, знания и умения след завършване на програмата:

 • Провеждане на обучения за намиране на бизнес идея чрез интернет ресурси

 • Провеждане на обучения за създаване на бизнес планове за осъществяване на проекти за дигитализация

 • Провеждане на обучения за разработване, разположение, анализ и популяризиране на уебсайтове при липса на (или наличие на минимален) бюджет за тези дейности

 • Провеждане на обучения по маркетинг в социалните медии за предприемачи

 • Овладяване на основите на разработването и анализа на уебсайтове

 • Популяризиране на уебсайтове в търсачките при липса на (или наличие на минимален) бюджет за този вид дейност

 • Разработване на стратегии за популяризиране на микро / малки бизнеси в социалните медии.

Връщане в началото

Методи и инструменти за преподаване

За да се повиши капацитетът на експертите по дигитализация да предават ефективно своите знания на жени предприемачи в затруднение, е важно да се приспособи и прилага специфична педагогика за обучението на възрастни. Най-подходящите учебни методи и инструменти за прилагане на този учебен план са следните:

 •  обучения лице в лице

 • обучение, в чийто център е учащият/обучаемият

 • обучение, основано на анкета

 •  персонализирано обучение

 • демонстрации на конкретни решения, разработване на индивидуални и екипни проекти

 • използване на онлайн платформи и инструменти за лекции

 • предварително записване на лекции и предоставянето им онлайн

 • пълен учебен цикъл

 • използване на техники за геймификация, които съчетават ученето със социални дейности за решаване на творчески задачи

 • използване на хакатонен формат за взаимодействие и генериране на идеи

 • дигитални решения за изпълнение на виртуални учебни дейности

 •   онлайн групови семинари за теоретични теми

 • казусни изследвания и анализ на добри практики

 • интерактивни елементи.
Връщане в началото

Оценка на участниците в програмата

Подходящите методи за оценка на компетентностите, придобити от експерти по дигитализация – участници в програмата въз основа на този учебен план, са следните:

 • Онлайн въпросници за оценка след завършване на всеки модул и в края на цялото обучение

 •  Заключителен изпит - прилагане на знания за решаване на проблеми от казус; подготовка на презентация и устен изпит за допълнително обяснение.

Освен това всеки модул съдържа в описанието си подходящия метод за оценка на участниците
Връщане в началото

Съдържание на учебния план

Учебната програма се състои от 4 задължителни модула, всеки от които с продължителност 12 учебни часа. Освен задължителните, участниците следва да изберат и минимум 4 избираеми модула. Те могат да бъдат избрани от списъка с 10 тематични модула (свързани с дигитализацията, управлението на малкия бизнес и женското предприемачество) и 3 модула за развитие на педагогически умения, всеки от които с продължителност 8 учебни часа.

Тематичните модули са структурирани така, че да могат да се използват директно за работа с жени предприемачи и да служат като „набор от инструменти за дигитализация на малкия бизнес, ръководен от жени“.
Връщане в началото


Home | Партньори | Срещи по проекта | Интелектуални продукти | Кръгла маса | Събития | Контакт

 
Last change: 08/08/21.