Инструменти за цифрово предприемачество и подкрепа за жени предприемачи

Начало

 

Digital entrepreneurship tools and support for women entrepreneurs | Tools für digitales Unternehmertum und Unterstützung für Unternehmerinnen | Инструменти за цифрово предприемачество и подкрепа за жени предприемачи | Alati za digitalno poduzetništvo i podrška poduzetnicama | Ψηφιακά εργαλεία επιχειρηματικότητας και υποστήριξη για γυναίκες επιχειρηματίες | Strumenti di imprenditorialità digitale e sostegno alle donne imprenditrici | Digitālās uzņēmējdarbības rīki un atbalsts sievietēm uzņēmējām | Інструменти цифрового підприємництва та підтримка жінок-підприємців

 Home
Партньори
Срещи по проекта
Интелектуални продукти
Събития
Контакт

 

 

Съфинансиран от програма "Еразъм+" на Европейския съюз

 

 

 

 

Цел на проекта

Общата цел е да се разработи учебна програма, която да се използва за обучение на експерти, за да се предложат обучения и наставнически сесии, съобразени с нуждите на жените предприемачи, дигитализиращи бизнеса си, и да им помогнат да преодолеят пречките пред дигитализацията.

 

Целеви групи

Две са целевите групи на проекта:

 • 350 жени предприемачи, създали МСП и/или безработни жени, стартиращи бизнес (50 на страна партньор). 210 от тези жени са изправени пред трудни обстоятелства, тъй като нямат доход или доходът им е под прага на бедността в страната.
 • 70 обучители (10 на държава партньор), които са експерти в областта на цифровите инструменти, но се нуждаят от допълнителни умения за подпомагане на жените предприемачи. Експертите по дигитализация на бизнеса ще бъдат обучители от университети, висши училища, програми за стартиращи фирми, бюра по труда, фокусирани върху образованието, мрежата за цифрови иновационни центрове (DIHnet.eu).

 

Очаквани резултати

 • Първият резултат е наличието на подробна учебна програма за обучение на експерти. Тази учебна програма ще отчита:

  • нуждите на жените предприемачи с допълнителен фокус върху нуждите на жените предприемачи в трудни условия в различните страни

  • приоритетите на жените предприемачи

  • фокус върху устойчивото развитие

  • фокус върху приобщаването към обществото

  • че дигиталните умения помагат за подобряване на други умения, които често се изброяват като липсващи от жените предприемачи (стратегическа ориентация, работа в мрежа, търсене на възможности за предприемачество и т.н.)

  • че цифровите инструменти могат да се използват за подпомагане на интернационализацията на бизнеса на жените предприемачи

  • съдействие за по-добър баланс между професионалния и личния живот

  • общата цел да се помогне на жените предприемачи да увеличат доходите си, като същевременно спестяват време и пари.

 • Следващият резултат е наличието на обучени експерти, които ще помогнат на жените предприемачи да се справят с дигиталните предизвикателства в техния бизнес. Тази помощ трябва след месеци да доведе до увеличаване на бизнес доходите на жените предприемачи и да намали времето и разходите, които трябва да отделят за определени бизнес задачи.
 • Крайният резултат е дупликирането и мащабирането на проекта в други страни въз основа на насоките за възможностите за трансфер. Специален доклад ще съдържа препоръки към подкрепящите организации и политиците как могат да постигнат тази цел. Партньорите по проекта ще представят тези резултати на организациите, специфични за тяхната държава, и ще поддържат връзка с тях, в случай че е необходима допълнителна помощ или съвет. В дългосрочен план методологията и резултатите могат да се използват и за достигане до други целеви групи като млади предприемачи, новосъздадени предприятия и мъже предприемачи, както и заети жени и мъже.

 

Изберете език

 

EU

AT

HR

GR

IT

LV

UA

 

 

 

   


Home | Партньори | Срещи по проекта | Интелектуални продукти | Събития | Контакт

 
Last change: 08/08/21.